Ensjøveien 4A, A401 Salg av kontraktsposisjon, OSLO (2023)

Kommune

Oslo

Objektstype

Leilighet

Matrikkel

Kommunenummer: 301

Borettslagets Gårdsnummer: 128

Borettslagets Bruksnummer: 36

Leilighetsnummer: A-401

Arealer

Primærrom: 90 m2Primærrom: 90 m290

Bruksareal: 92 m2Bruksareal: 92 m292

Byggeår

2023

Byggemåte

Bygninger utvendig:Alle bærekonstruksjoner er av betong og stål. Isolerte yttervegger av tre og betong. Fasader består hovedsakelig av stålplatebeslag og glass.Markterrasser, balkonger og private takterrasser:Trykkimpregnert spaltegulv. Rekkverk og håndløpere i lakkert/malt stål eller aluminium med glassflater. Balkonger leveres som tette, men er å anse som utvendig konstruksjon slik at mindre ansamlinger av vann og drypp fra overliggende balkong/terrasse må påregnes som følge av regn, snø og vind.Ensidig leiligheter på nordsiden som har ett soverom vendt mot nord, vil få et todelt åpningsbart vindu og utenpåliggende glassplate.Felles takterrasser: Trykkimpregnert spaltegulv og rekkverk i lakkert/malt stål eller aluminium med glassflater. Det leveres sedumdekke og bred gesims utenfor rekkverket. Det leveres plassbygde fastmonterte benker i trykkimpregnerte materialer. På begge takterrasser vil det bli levert pergola over et felles spiseområde i tilknytning til et eget utekjøkken. Det leveres også bord og stoler til dette området. Det vil bli opparbeidet plantefelt med stauder og buskbeplantning, og plantekasser for dyrking av grønnsaker iht. landskapsplan. Begge takterrassene vil få toalett og et treningsområde med enkle treningsapparater. Det blir opparbeidet private takhager, 3 stk. på bygg A og 9 stk. på bygg B med skjermede spilevegger, belysning og låsbar dør. Takhagene kan kjøpes i tillegg til leiligheten. Det leveres en frostsikker utekran og en utvendig stikkontakt per takterrasse. Det er utarbeidet en egen belysingsplan for takterrassene med god grunnbelysning og stemningsbelysning langs plantefelt og ved pergola.Hovedinngangsdør:Hovedinngangsdør med dørpumpe i glass/aluminium i henhold til arkitektens fargevalg. Dørhåndtak i blank eller børstet utførelse.For innvendig byggemåte og materialvalg; se romskjema i salgsoppgave for spesifiserte modeller og nærmere beskrivelser.

Fasiliteter

Heis, Balkong/Terrasse

Parkering

Garasje medfølger ikke. Mulig å kjøpe garasjeplass for kr. 590 000,-Utbygger har på vegne av Borettslaget inngått avtale med bildelingstjenesten Otto fra Bertel O. Steen. To parkeringsplasser i felles garasjekjeller vil være reservert for denne tjenesten. Kostnad for bildelingstjenesten Otto vil også fordeles likt per bolig. Hvis Borettslaget på et senere tidspunkt ikke ønsker denne tjenesten, vil disse to parkeringsplassene tilfalle Borettslaget. Drifts- og vedlikeholdskostnader for tjenesten og de to parkeringsplassene vil belastes Borettslaget. Utbygger tar forbehold om endring av leverandør og vilkår for bildelingstjenesten.

Innhold

Leiligheten får gode og smarte planløsninger. Videre får leiligheten gjennomgående god standard og moderne løsninger i materialvalg og interiørdesign i alle rom. Både felles takterrasser og intim skjermet bakgård innbyr til lek og sosial hygge, trening, dyrking eller avslapning.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Eierform

andel

Konsesjonsplikt

Nei

Odelsrett

Nei

Bo- og driveplikt

Nei

Tomtetype

Eiet

Tomtestørrelse

4845

Beskrivelse av tomt

Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er godkjent omregulert fra industri til boliger, barnehage og friområde gjennom vedtak i Oslo bystyre 19.06.2019. Eiendommen er regulert til boligformål og barnehage iht. reguleringsbestemmelsene S-5043, se vedlagte reguleringskart og -bestemmelser. Deler av eiendommen er regulert til underformål annet veiareal i endret reguleringsplan med reg.best. for deler av Hagegata, Økernveien og Ensjøveien, S-4341, vedtatt 14.11.2007. Eiendommen berøres av regulering av tunneltrase for Grorudbanen fra Tøyen til Hasle og Lambertseter/Østensjøbanen fra Tøyen til Etterstad, S-663, vedtatt 30.03.1957. Eiendommen berøres av reguleringsområde for fareområde (trase for 47 kv kraftledning) fra Abildsø til Tøyen, S-3058, vedtatt 26.04.1989.Rammetillatelse for prosjektet er gitt 08.06.2021. Det er gitt dispensasjon til kravet om etablering av barnehage. I tillegg er det gitt dispensasjon til plasseringen av renovasjon i kjelleren. Hele Ensjøområdet er i ferd med å transformeres fra industri, lager og næringsdrift til et attraktivt boligområde med servicetilbud og handel rettet mot de som flytter inn i bydelen. Naboeiendommer er, eller antas gradvis søkt, omregulert til boligformål. Se reguleringskart inntatt i prospektet for ytterligere informasjon.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:301/128/36:26.02.1949 - Dokumentnr: 2184 - Bestemmelse om bebyggelseBestemmelse om benyttelse Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser 11.12.1952 - Dokumentnr: 15220 - Erklæring/avtaleBestemmelse om kloakkledning Betyr: Gir Oslo Kommune rett til vedlikehold og tømning av renseanlegg ved behov.12.04.1955 - Dokumentnr: 4935 - Best om garasje/parkeringBetyr: Gir Bygningsrådet (Datidens plan og bygg) rett til å kreve garasjeskur oppført på Ensjøveien 6 revet uten kostnad for Bygningsrådet. Datert 12. April 1955. 10.12.1956 - Dokumentnr: 14942 - Bestemmelse om vegBestemmelse om gjerde Bestemmelse om kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere Betyr: Betingelser for Ensjøveien ifm avstand, veigrunn, krav til kloakk og stikkrenner samt krav til private avkjørsler. 19.12.1974 - Dokumentnr: 25463 - SkjønnGjelder denne registerenheten med flere Betyr: Ekspropriasjonserstatninger i forbindelse med ekspropriasjon den 18. juni 1974.29.03.1984 - Dokumentnr: 14831 - Bestemmelse om vegMidlertidig dispensasjon fra bygningsloven Med flere bestemmelser Betyr: Avgrensning av vei og unntak til datidens byggelover vedrørende krav til dispensasjon. Datert 21.3.1984. 24.09.1996 - Dokumentnr: 53006 - Erklæring/avtaleBestemmelse om vannledning Kan ikke slettes uten samtykke fra OSLO KOMMUNE VED SAMFERDSELSETATEN. Bestemmelse om veg Med fl.best. Betyr: Eier av Ensjøveien 4 får lov til å legge vannledninger fra nevnte eiendom i offentlig fortau og fram til offentlig ledningsnett fra Oslo vann- og avløpsverk. Eier av Ensjøveien 4 er selv ansvarlig for vedlikehold av disse på eiendommen. Offentlige etater kan også kreve refundert av anleggets eier eventuelle merutgifter i forbindelse med kommunale grave-/ledningsarbeider, som måtte påløpe på grunn av dette private ledningsanlegget.17.01.2007 - Dokumentnr: 134403 - Erklæring/avtaleRettighetshaver: Elvia AS Org.nr: 980 489 698 Bestemmelse om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av kabelanlegg. Med flere bestemmelser Kan ikke slettes uten samtykke fra Netteier. Betyr: Avtale mellom grunneier og Hafslund Nett AS til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse av kabelanlegget over eiendommen. 08.11.2018 - Dokumentnr: 1524192 - Erklæring/avtaleKan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune Org.nr: 958 935 420 Rettighetshaver allmennheten Betyr: Barnehagens utearealer skal være tilgjengelig for allmenheten utenom barnehagens åpningstider. Endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommune

Vei, vann og avløp

Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Det tas forbehold om etablering av pumpekum, samt pumpekum på grunn- og dreneringsvann, dersom dette er nødvendig på grunn av fallforhold eller fordi det blir vesentlig dyrere å etablere selvfall sammenlignet med pumpekummer. Pumpekummer m.m. er i så fall inkludert i utbyggers kontraktleveranse. Avtale om service og vedlikehold for borettslaget må i så fall påregnes.

TV/Internett/Bredbånd

Det leveres ett stk. data- og TV-punkt i stue. Utbygger tegner abonnement for TV, internett, telefon, fibernett eller tilsvarende med inntil 3 års bindingstid på vegne av borettslaget.

Oppvarming

Leilighetene oppvarmes med vannbåren gulvarme via fjernvarme, med individuell forbruksmåler i fordelerskap. Det leveres ikke oppvarmingskilde på soverom eller innvendig bod. Det leveres en stikkontakt på vegg i soverom tilrettelagt for panelovn. Det planlegges felles berederanlegg plassert i teknisk rom i kjeller med vannmåler for varmt tappevann til hver leilighet.

Energikarakter

B

Info energiklasse

Denne leiligheten oppnår energiklasse B som kvalifiserer til "Grønt boliglån". Dette gir deg gunstige betingelser og kan være med å gi deg lavere rente på boliglånet ditt.

Borettslaget

Andelsnummer: 30

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 11/05/2023

Views: 6297

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.