Hva koster fjernvarme? Pris i 2023 (2023)

Hva koster fjernvarme? Pris i 2023 (1)

Hva er fjernvarme

Pris

Pris og miljø

Alternativer

Er det verdt det

Lurer du på hva fjernvarme koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen på fjernvarme, de miljømessige fordelene, forskjeller på fjernvarme og andre energikilder og hvem det kan passe for. Les vår guide, så finner du ut av om det er noe for deg og unngå å betale for mye.

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Få 3 tilbud på varmepumper

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Hva er fjernvarme?

Så mye som 60% av strømforbruket i norske husholdninger går til oppvarming, og det er derfor ikke rart at mange ser seg om etter rimeligere alternativer til oppvarming. Hele 80 % av energiforbruket baserer seg nemlig på strøm, i motsetning til Sverige hvor det er 45% og Danmark hvor det kun er 20%. Mange kikker på priser og muligheter for å installere forskjellige typer varmepumper, men også fjernvarme har begynt å bli mer og mer populært for å skåne både miljøet og spare penger samtidig.

Det er ikke alle som er helt sikre på hvordan fjernvarme fungerer dog, så her skal vi prøve å gi deg et lite innblikk i hvordan varmen kan fraktes hjem til deg. Kort fortalt så er fjernvarme et tredelt energinettverk som bruker vann til å fordele varmeenergi fra en varmesentral via et rørnettverk og inn til boligen din. Hele prosessen starter i varmesentralen hvor man varmer opp vann til høye temperaturer, før det sendes ut via rørnettverket som består av isolerte rør, gjerne lagt under bakken. Dette nettverket går i loop sånn at varmt vann føres ut til kunder hvor det overfører varme gjennom vannbårne nettverk som radiatorer for eksempel, og returnerer så til varmeanlegget for en ny runde oppvarming. I de boligene som er koblet til er det installert kundesentraler med varmevekslere som overfører varmeenergien fra det store fjernvarmenettverket til byggets eget varmesystem. Dette betyr at for å være del av et fjernvarmenettverk så må man ha et vannbasert varmesystem i boligen sin, som kan være tilknyttet gulvvarme, radiatorer eller oppvarming av tappevann.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster det?

Selv om fjernvarme er mer miljøvennlig enn strøm, er ofte prisen det som er avgjørende for om man velger fjernvarme eller elektrisitet som hovedkilde til oppvarming. Hvor mye du må betale vil være sterkt avhengig av hvor du bor, og om det er utbygd fjernvarme i ditt område. Strømnettet i Norge er veldig godt utbygd, og de aller færreste trenger å lure på om de kan bruke strøm i den nye eller gamle boligen sin, men fjernvarme er dessverre ikke like godt utbygd enda, og ofte ser man at det er kun de største byene som kan tilby det. De kan derfor være like så greit å merke seg med en gang at om du ikke bor i en stor by med fjernvarmenett så vil det være veldig vanskelig, om ikke umulig, å koble seg på et fjernvarmenettverk. Hvis du derimot er så heldig at det allerede finnes et fjernvarmeanlegg og ferdig utbygd nettverk i nærheten av deg, trenger du kun å betale for tilkoblingen til nettverket, med alt det innebærer.

Med tanke på forskjell i pris på fjernvarme og strøm så er er fjernvarme billigere etter at du har betalt for å få koblet deg på nettverket. Dette er et politisk vedtak som ble innført for å hjelpe flere å bytte over til mer miljøvennlige energiløsninger som fjernvarme er, og står skrevet ned i Energiloven som lover at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming. Hvis du har mulighet til å installere fjernvarme er det derfor garantert at det etter investeringen i tilkobling er garantert å være et rimeligere alternativ, samtidig som driftskostnadene er lave da det er fjernvarmeselskapet som har ansvar for vedlikeholdet.

Pris og miljø

På tross av at fjernvarme øker fra år til år, utgjør de i dag kun ca 1,3 prosent av det totale energiforbruket i Norge. I tillegg er de fleste anleggene små, og bare 6 av de leverer mer enn 100 GWh. Enova er en statlig støtteordning for miljøvennlige energitiltak i hus, hytter og andre bebyggelser, og de jobber for at å ta i bruk klimavennlige teknologier skal lønne seg, og gir derfor økonomiske bidrag til gode og energieffektive løsninger i markedet. De har derfor gitt støtte til utbygging av fjernvarme 120 steder i landet, og det er derfor forventet at flere vil benytte seg av de nye fjernvarmepumpeanleggene. Men selv om man kan lese at fjernvarme gjerne kalles for miljøvennlig, er det i virkeligheten litt mer nyansert. Grunnen til at det regnes for å være miljøvennlig fordi man kan utnytte ressurser som ellers ville gått tapt, for eksempel gjennom å bruke spillvarme fra eksisterende prosesser som avfallsforbrenning.

Ved å gjenbruke energi som ellers ville gått tapt trenger man ikke å hente inn eller produsere ny, og miljøet vinner. Problemet er derimot at det på kaldere dager er nødvendig å bruke fossile brennstoffer for å oppfylle behovet for fjernvarme, og sånn sett er fjernvarme kanskje å anse som en løsning som er litt i midten hva gjelder miljømessige hensyn. Det jobbes derimot stadig med å finne fornybare former for energi som kan erstatte de fossile kildene, og når dette kommer på plass vil fjernvarme definitivt kunne anses som en miljøvennlig energikilde.

På grunn av at fjernvarme er lettest å få tak i i storbyene, samtidig som de selv der fortsatt er lite utbredt, kan kostnadene for å få det installert bli veldig høye. Hvis man i tillegg ikke allerede har et vannbårent system i huset for å fordele varmen, så vil man måtte investere i dette også. Hvis dette er utgangspunktet kan nok prisene fort virke litt avskrekkende for mange. Å koble seg på fjernvarme hvis man allerede har et vannbårent system i boligen, kan koste mellom 40 000-70 000, mens å installere et vannbårent system vil koste rundt 100 000. Det er derfor lurt å be en montør om å komme hjem til seg på befaring for å se hvilke løsninger som kan være mest aktuelle for deg.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Forskjeller mellom fjernvarme og andre energikilder

Fjernvarme handler om oppvarming av vann, og kan i praksis sammenlignes med et sentralvarmeanlegg som forsyner ett eller flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom denne varmesentralen og kundens sentral i nedgravde, isolerte stålrør. Disse rørene legges i grøfter, og har et lavt energitap på rundt fem til ti prosent idet vannet forlater varmesentralen mellom 90 og 120 grader celcius. Det varme vannet sendes så gjennom rørene og inn til gulvene eller radiatorene i husene, eller brukes til å varme opp tappevann.

Hvis ikke fjernvarme er mulig for deg å installere fordi det ikke er utbygd i ditt område, kan det lønne seg å kikke nærmere på enten luft til vann eller luft til luft varmepumper. Luft til luft varmepumper er det som er vanligst i Norge da det er relativt billig og enkelt å montere, men om du allerede har et vannbårent system i hus kan det hende det er bedre for deg å kikke nærmere på en luft til vann varmepumpe. Da vil du få utnyttet det vannbårne systemet som som regel gir en mer stabil og jevn temperatur enn en luft til luft varmepumpe.

Prisen på fjernvarme er relativt konkurransedyktige sammenlignet med andre energiløsninger. I tillegg er det en stabil, enkel og miljøvennlig investering som har lang levetid. For kunder som dekker hele sitt behov for varme og tappevann ved bruk av fjernvarme, så følger energikostnaden prisen for strøm, men det varierer likevel mellom borettslag og sameier, bedrifter og private boliger. Hvis du er nysgjerrig på ditt eget forbruk kan du gå inn her og estimere det. Det kan hjelpe deg å finne ut av hva slags oppvarming som kan lønne seg for boligen din.

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Få 3 tilbud på varmepumper

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Passer det for meg?

Hvis du bor i eller i nærheten av en storby og har tilgang til et fjernvarmeanlegg, kan de godt hende at fjernvarme kan være noe for deg. Hvis du i tillegg har et vannbårent system for oppvarming i boligen din så vil det definitivt også være noe å vurdere. Hvis begge disse mangler kan det derimot godt være at å få fjernvarme inn i boligen din rett og slett blir umulig, og du må se deg om etter andre løsninger. Det kan godt hende at en annen type varmepumpe kan være mer lønnsomt og enklere å få montert hjemme hos deg. Det finnes flere forskjellige varmepumper å velge mellom, og noen av de vil være både bedre for miljøet og potensielt passe bedre hos deg. Hvis du leter etter oppvarming til store bygg eller andre bygninger med stort behov for oppvarming og i tillegg befinner deg i nærheten av et fjernvarmeanlegg, så vil det mest sannsynlig være noe som passer godt.

Husk at du ikke kan koble deg på fjernvarme selv på noen måte, det er det kun profesjonelle som gjør. Dette gjøres ved å først komme på befaring for å avdekke behovet ditt, før de gir deg et forpliktende tilbud om tilkobling. Når dere er enige kommer montøren hjem til deg og tilkobler en kundesentral og tilkobler fjernvarmen. Fjernvarme er som regel kun interessant for de som bor eller har kontor i et bygg som allerede har et system for vannbåren varme, som skal fase ut oljefyring eller som skal sette opp nybygg til både bolig- og næringsformål. Det er ofte mulighet for å ringe til ditt lokale fjernvarmeselskap og høre om de har planer om å bygge ut mot der du bor for eksempel. I tillegg er det fullt mulig å sjekke om de har rabatter for boliglag eller sameiet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det?

Siden norske myndigheter mener fjernvarme er både mer effektivt og miljøvennlig enn strøm, ønsker de økt satsing på det. Fjernvarme er derfor bygget ut, eller er under utbygging, i 92 % av alle norske byer på mer enn 10 000 innbyggere. Noe av kritikken av dette har gått på at fjernvarme ikke alltid er hverken mer effektiv og miljøvennlig, og spesielt om man tar hensyn til at vannbåren varme har dårligere reguleringsegenskaper enn oppvarming med strøm. Med dårlige reguleringsegenskaper ender kundene ofte opp med å bruke mer energi enn om de hadde brukt strøm til oppvarming, og derfor heller kritikerne ofte mot andre former for energioppvarming. I tillegg kan fremtidige energikrav til bygninger gjøre at behovet for oppvarming blir mindre, og mange nye bygg vil ende opp med varmeoverskudd. Spesielt med tanke på at det satses sterkt på å bygge passivhus, vil muligens ikke fjernvarme være like nødvendig i fremtiden. Du har allikevel god tid på deg skal man tro ekspertene siden fjernvarme fortsetter å bli bygd ut og vil være et energialternativ i flere titalls år fremover.

På den andre siden er det på grunn av lovreguleringer i Energiloven, ikke tvil om at du kommer til å spare penger ved oppvarming av boligen din med fjernvarme. Samtidig må du huske å også å regne inn ekstra kostnader om du også må installere et vannbårent system i huset ditt.

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Få 3 tilbud på varmepumper

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 22/06/2023

Views: 6291

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.